Discipelschap (preekschets)

10 min leestijd

Matteüs 28 : 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Is het je wel eens opgevallen dat hier sprake is van het maken tot leerlingen. Een leerling leer je om dingen te doen. Hier gaat het over discipelschap. Leren om hetzelfde te DOEN als jij. En als er iets nodig is in deze tijd dan is het dat gelovigen anderen leren HETZELFDE TE DOEN en HETZELFDE TE DENKEN en HETZELFDE TE VERTROUWEN.

Je hebt het dan over kunnen groeien in geloof.

VRAAG: Als een jongere christen (niet per sé qua leeftijd) geen voorbeeld krijgt, niet mag meekijken in jouw leven, dan geef je hem eigenlijk geen kans om te kunnen groeien.

Het verhaal van het rotjoch dat apostel voor de heidenen werd.

Lezen Handelingen 7:28 – 8:1 De steniging van Stefanus
58 Ze dreven Stefanus de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. 59 Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60 Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij. [8] 1 Saulus keurde de moord op hem goed.

Saulus debuteert als rotjoch dat op de jassen van heetgebakerde godsdienstleraars mocht passen terwijl zij een prediker koud maakten, vermoorden. Hij keurde deze moord goed. En hij krijgt de smaak te pakken. Groeit uit tot een rasechte christenhater. Stroopt stad en land af om gelovigen voor het gerecht te slepen. Iemand, om bang van te worden.

Je kent het verhaal. God grijpt gewoon in. Hij spreekt Saulus aan terwijl hij bezig is met zijn dagelijkse bezigheid: het plannen van de volgende successen in het gevangen zetten van gelovigen. Wat een enorme genade van God! Hij laat zich niet begrenzen! Saulus trouwens ook niet, want in zijn dolle enthousiasme (wat wil je, net God leren kennen!) gaat hij getuigen van de liefde van Jezus, gaat lekker in debat met de Joden.

Ook in die tijd was het niet veilig om voor je mening uit te komen. Ze proberen hem te vermoorden en hij ontvlucht de stad en gaat terug naar Jeruzalem. Om bij de club te komen:

Handelingen 9 – Saulus en Barnabas
26 Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. 27 Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. 28 Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. 29 Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. 30 Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem van daar naar Tarsus.

Saulus wordt opgepikt door Barnabas. Dat heb je nodig, als je net tot geloof kan komen. Ik ken ook gasten die hun leven aan Jezus met volle overgave hebben overgegeven, zich hebben laten dopen. Maar wie gaf om ze? Wie gaf tijd aan ze? En waar zijn ze nu? Wie heeft ze de kans gegeven om met God en met de andere gelovigen te leren leven?

Saulus wordt voor jaren weggestuurd naar Tarsus. Een tijd waarin God waarschijnlijk erg met hem bezig is geweest. Je ziet dat bij meer grote leiders. Denk aan Mozes, hij moest jaren de woestijn in voor hij ‘er klaar voor was!’.

Barnabas komt hem weer opzoeken in Handelingen 11. Als je dat leest, super! Gewoon nog lekker samen een jaar daar intensief samenwerken. Onder de gelovigen komen, onderwijs geven. Fanatiekelingen moeten het zijn geweest, want hier worden ze voor het eerst christenen genoemd.

Er is telkens sprake van Barnabas en Saulus die samen op weg gaan. De leraar en de leerling, de meester en de discipel, de vader en de zoon.

Ze blijven niet alleen. In Handelingen 12:25 haakt Johannes Markus aan. De eerste discipel er bij. Dan komt er een bijzonder moment in de relatie tussen Saulus en Barnabas. Lees maar mee in Handelingen 13
1 Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. 2 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’ 3 Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.

De Heilige Geest bevestigd zelf Barnabas en Saulus. De oudsten leggen hun de handen op. Vrij snel na dit moment zie je ook de rol van Saulus wijzigen. Hij komt meer op de voorgrond te staan.

VRAAG: Barnabas geeft Saulus de ruimte om te handelen, het voortouw, het initiatief te nemen.

In Handelingen 13:9-12 wordt Saulus ook voor het eerst Paulus genoemd, het moment dat de rollen gaan wijzigen. Er ligt autoriteit in het optreden van Paulus. Uitwerking van de zegen die onder handoplegging op hen is gelegd.

Handelingen 13:42 zie je dat de volgorde inderdaad is omgedraaid. “Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, kregen ze het verzoek om de sabbat opnieuw over dit onderwerp te spreken… “

Er komt een moment  dat de leerling, de discipel, het leerling zijn, het discipelschap min of meer heeft ontgroeid. Het zal niet de eerste keer zijn dat hij of zij de leraar overstijgt.

VRAAG: Durf jij dan de stap opzij te doen, ruimte te geven aan een nieuwe generatie?

In hoofdstuk 14 wordt het nog een keer omgedraaid. In vers 12 zie je de volgorde weer “Barnabas en Paulus”. In de optiek van de omstanders was Barnabas de belangrijkste. En wellicht is ook deze kritische situatie een reden waarom Barnabas nog een keer de verantwoordelijkheid wilt oppakken? Het zijn zomaar wat vragen.

We bladeren weer verder naar Handelingen 15:22. Want het duo wordt uitgebreid. Er worden nieuwe discipelen aan de ervaren mannen toegevoegd. Judas (bijgenaamd Barsabbas) en Silas.

VRAAG: Blijf open staan, het is gezond om los te laten, het is goed om weer door te gaan en het proces van discipelen, geestelijk vader- en moederschap niet neer te leggen.

Lezen Handelingen 15:35-41
35 Paulus en Barnabas bleven in Antiochië, waar ze met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden. 36 Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat.’ 37 Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, 38 maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. 39 Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. 40 Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. 41 Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten bemoedigde.

Het trouwe duo blijft maar werken. Enthousiast doorgaan met onderwijs vanuit de boodschap van de Heer. Maar het lijken soms net mensen.

Barnabas wil verder gaan met Johannes Marcus, maar daar voelt Paulus eigenlijk niets voor, want deze discipel had hen in de steek gelaten. Het wordt uiteindelijk een behoorlijk probleem waardoor de wegen gaan scheiden. Hij gaat op weg met zijn discipel Silas.

VRAAG: De discipel is leraar geworden, het kind is ouder geworden. Dat is een natuurlijk proces. Het in onnatuurlijk als het niet gebeurd!

VRAAG: Iedere christen die een geestelijke leeftijd heeft van zo’n vijf jaar zou een discipel moeten hebben, iemand waar je geestelijk vader of moeder voor kan zijn.

Handelingen 18:4-11
4 Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. 5 Nadat Silas en Timoteüs uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de messias is. 6 Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: ‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’ 7 Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. 8 Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen. 9 ’s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! 10 Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij toe.’ 11 Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap.

De groep blijft uitbreiden. Timotheüs komt erbij. En door deze versterking is Paulus in staat om zich helemaal bezig te houden met het verkondigen, het debatteren en te getuigen over Jezus Christus.

VRAAG: Een nieuwe leerling hoeft niet direct naar de frontlinie te worden geschoven. Meekijken, meebidden, meehelpen. Dat is een manier waarop je gewoon lekker mag beginnen. Zijn er mensen die met je mee gaan als jij met mensen in gesprek gaat? Als je een kring leidt? Als je een preek houdt? Als je helpt de inkopen te doen? Als je op ziekenbezoek gaat?

Het proces van leerling naar leraar gaat door. Een mooie om af te sluiten is het advies wat de senior Paulus aan de jonge Timotheüs meegeeft in 1 Timotheüs 4:12
"Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid."