Clicky

Generic selectors
Exacte overeenkomst
Zoek in titel
Zoek in content
Zoek in artikelen
Zoek in pagina's
Filter by Categories
Bijbel
Communicatie
Creatief
Films
Geek
God
Inspiratie
Internet
iPad
iPhone
Jongeren
Kerk
Leiderschap
Mac OS X
Persoonlijk
Preekkunst
Social Media
Tech
Verhaal
wordpress

Jezus, ons offerlam

18 juli 2005

Gisteren heb ik gesproken in baptistengemeente Ichthus, Alphen aan den Rijn. Over Jezus Christus. Hij was niet alleen onze hogepriester (bemiddelaar tussen God en mensen) maar Hij is ook zelf het offer. En heeft zijn eigen leven aangeboden om ons mensen te verzoenen met de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde. Hieronder mijn aantekeningen. Wil je reageren? Doe dat dan in het gastenboek.

 

Het bloed van Jezus – levenskracht

Als er een gebeurtenis de wereldgeschiedenis heeft beïnvloed dan is het wel het sterven van Jezus aan het kruis op Golgotha. De boodschap van dit moment geeft de gelovigen kracht, iedere dag weer. Laatst heb ik gesproken over de genadetroon en over Jezus onze hogepriester. Vanmorgen wil ik wat meer kijken naar Jezus het offerlam.

 

 

 

Jezus’ bloed geeft eeuwig leven

In Hebreeën 4 gaat het over Jezus onze hogepriester die de hemel is doorgegaan, mens is als wij en daardoor kan meevoelen met de verleidingen. En dat we een vrije toegang hebben tot de genadetroon. Nu is Jezus niet alleen de hogepriester, maar Hij is ook het offer. Wij hebben een hogepriester die met zijn eigen bloed als offer is genaderd tot de Almachtige. Hij kwam niet met het bloed van stieren en bokken. Het bloed van dieren kon alleen de zonden bedekken. Het bloed van Jezus, zegt de bijbel, reinigt van alle zonden!

 

 

 

1 Johannes 1:7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

 

 

 

De Joden zullen vreemd hebben opgekeken toen Jezus ze vertelden dat ze zijn lichaam moesten eten en zijn bloed moesten drinken. Laten we dat maar eens opzoeken in

 

 

 

Johannes 6:53-56 Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.

 

 

 

Steen des aanstoots

Juist deze boodschap viel veel leerlingen zwaar en volgden Jezus niet meer vanaf de dag dat Jezus dit onderwijs gaf. De boodschap van Jezus was te zwaar voor hen. En wat was het nu dat het zo onverteerbaar maakte? Jezus focuste hier op het feit dat Hij was gekomen om zijn leven af te leggen en dat dat het enige is wat eeuwigheidskracht geeft, eeuwig leven. Het feit dat iemand voor jou zijn leven offert is ook voor veel christenen vandaag een lastige hobbel. Ik heb al heel wat mensen horen zeggen: zó slecht ben ik nu toch ook weer niet? Was het écht nodig dat Jezus zijn leven aflegde voor mij? Juist dít feit is voor veel mensen een brug te ver, een flink probleem. Want juist het feit dat ik niets kan bijdragen aan mijn heil en mijn redding is de sleutel van het offer van Jezus. En juist dat feit is een steen geworden waarover je struikelt. Het gaat hier over de wet (als je het goede doet krijg je het goede, als je fouten maakt, dan krijg je straf) tegenover de genade (niet ik, maar Christus).

 

 

 

Romeinen 9: 31-33 Maar Israël, dat ernaar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld waarover geschreven staat: ‘In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

 

 

 

Hetzelfde feit is voor de een het meest bevrijdende feit uit de hele geschiedenis, voor de ander is het net teveel. Dat Jezus een goede man was met veel invloed kan er bij de meeste mensen wel in. Maar dat het nodig was dat deze Jezus een afschuwelijke dood zou sterven is voor heel wat mensen reden om af te haken.

 

 

 

Zondoffer ® verwijzing naar Jezus

Laten we maar eens weer kijken naar het Oude Testament. In Leviticus staan allerlei situaties waarin gezondigd wordt, bewust of onbewust. Allemaal voorschriften om weer verzoening te doen. Hiervoor moest een gaaf dier worden gebracht. Stel, iemand heeft gezondigd en wil zijn zonde belijden en verzoening bewerken met de Allerhoogste. Met een schaap of geitje komt de Israëliet bij de priester. Wat doet de priester? Wie onderzoekt hij? Onderzoekt hij de offeraar of het offer?

 

 

 

De priester zal het offerdier onderzoeken. Of het zonder gebrek is. Geen vlekken of wondjes, geen onvolkomenheden… Als jij bij de genadetroon van God komt, wat maakt het dan dat jij wordt geaccepteerd in de nabijheid van de Allerheiligste en Almachtige God? Ik heb lang rond gelopen met het idee dat ik waardig moest zijn om binnen te mogen komen. Als ik had gezondigd door onreine gedachten te hebben probeerde ik zo lang mogelijk mijn gedachten in stand te houden en uiteindelijk durfde ik bij God te komen. Dan was ik “toegewijd genoeg”… Ik ben erachter gekomen dat dit de omgekeerde wereld is. Ik ging naar God omdat ik dan dacht dat ik goed genoeg was. Wat een onzin. Als God heilig is, en Hij geen gemeenschap kan hebben met de zonde, dan zal ik nooit waardigheid in mijzelf kunnen vinden. Ik kan niet op grond van wat ik doen, en wie ik ben, tot God naderen. Ik ben erachter gekomen dat de oorzaak van vrije toegang alleen is te vinden in Jezus Christus. Hij, het volkomen offerlam, heeft ons gereinigd van alle zonden. Daardoor kunnen we heilig en rein tot Gods genadetroon naderen.

 

 

 

Lees even mee in Leviticus 16. Hier staan alle voorschriften over de Grote Verzoendag. Eens per jaar ging de hogepriester het allerheiligste binnen met het bloed van een bokje.

 

 

 

Leviticus 6: 5-10 5 Van de Israëlieten moet hij twee bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. 6 De stier biedt Aäron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. 7 De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, en daar, ten overstaan van de HEER, 8 moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de HEER en welke voor Azazel. 9 De bok die door het lot voor de HEER bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen; 10 de bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de HEER blijven staan om verzoening mee te bewerken, en daarna de woestijn in worden gestuurd, naar Azazel.

 

 

 

Het ene bokje moet geslacht worden en het bloed gesprenkeld op het verzoendeksel, de verzoeningsplaat, de genadetroon. Tussen de twee cherubs op de ark van het verbond. En ook moest het bloed worden gestreken aan de horens van het altaar dat buiten stond.

 

 

 

Leviticus 16:19b Zo reinigt hij het van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt hij het weer.

 

 

 

Lees eens mee wat er met het andere bokje moest gebeuren. Dit bokje wordt ook wel de zondebok genoemd.

 

 

 

Leviticus 16:20-22a 20 Nadat Aäron de verzoeningsrite heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. 21 Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn in sturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. 22 De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied.

 

 

 

Alle zonden en fouten van het volk werden op dit onschuldige bokje gelegd. Alle zonden worden uitgesproken terwijl de hogepriester zijn beide handen op de kop van het dier heeft gelegd. Op deze manier worden de zonden en fouten op het beestje gelegd die vervolgens in een verlaten gebied wordt weggestuurd. Zeg maar, de vergetelheid in. Niet meer terug te vinden.

 

 

 

Jezus werd zonde

Wat er hier gebeurd is een directe verwijzing van het offer van Jezus. In Hebreeën 10: 4-5 staat “bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven;”

 

 

 

En in 2 Korintiërs 5:21 staat dat Jezus zonde werd. “God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor konden worden”

 

 

 

 

Stel je eens voor. Jezus, die wel mens was als wij, maar niet zondigde, werd tot zonde gemaakt. Wat moet er in Hem zijn gebeurd? Alleen al de gedachte hieraan koste hem bloedzweet in de hof van Getsemane. Bij de gedachten dat al de zonden van de mensheid in Hem zouden worden uitgestort maakte hem angstig. De zoon van God was bang, was angstig, omdat Hij wist wat er zou gebeuren als onze zonden op Hem zouden neerkomen!

 

 

 

Jezus koos ervoor om de beker van Gods woede helemaal leeg te drinken. Alle zonden, al het geweld, al het misbruik, al het verdriet dat door mensen elkaar wordt aangedaan… Alles wat in de beker van Gods woede zat, heeft Jezus leeggedronken. Hij moet hierbij de hel hebben geproefd. Tot Hij zei: “Het is volbracht”, de prijs is betaald.

 

 

 

Het heeft Jezus’ bloed gekost. Tot vergeving van onze zonden. Het heeft Hem alles gekost. Zelfs zijn relatie met zijn Vader. Hij was van God verlaten, van mensen verlaten. Helemaal alleen! Zijn rug werd geploegd door de zweep van de Romeinen. Zijn baard werd uitgetrokken, zijn hoofd werd gekroond met de vloek de mensheid. Jezus is zo geslagen en zo gemarteld dat Hij niet meer was dan een grote vleesmassa.

 

 

 

Jesaja 52:14 “Zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens.”

 

 

 

Waarom ging Jezus door tot het einde?

Omdat Jezus wist dat dit de enige manier was om verzoening te doen met de Allerhoogste God. God ondernam zelf stappen om ons probleem op te lossen. Jezus is het hemelse heiligdom binnengekomen met zijn eigen bloed. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Door zijn bloed is er verzoening met God. Niet door mijn goede werken, ook niet door mijn schuldbesef, ook niet door mijn toegewijde leven… Verzoening met God ligt voor de volle 100% bij het offer van Jezus.

 

 

 

God vond jou zo kostbaar dat Hij zijn Zoon weggaf om jou te winnen. Jezus vond jou zo belangrijk dat Hij zijn heerlijkheid en glorie aflegde, zodat jij eeuwig leven zou krijgen.

 

 

 

Leven in vrijheid

Het besef dat je vrij bent van schuld zal je leven verlichten. Er hoeft geen last op je schouders te zijn van zonde en schuld. Zelfs zonden en fouten die je nog doet kunnen je niet “onverzoend” met God maken. Dat zou namelijk betekenen dat mijn zonden krachtiger zijn dan de waskracht van het bloed van Jezus.

We hebben een vrije toegang tot de genadetroon. Waar we alleen maar kunnen naderen als we heilig en rein zijn. En dat bén je als kind van God. Dat is een feit. Omdat het niet afhangt van mijn doen en laten. Het hangt alleen af van het offer van Jezus!

 

 

 

Als een Israëliet kwam om te offeren. Wat onderzocht de priester? De offeraar of zijn offer? Wij zijn gewend om de offeraar te onderzoeken. Maar dat is echt niet zo. Het offer wordt onderzocht. Halleluja! Jezus is ons perfecte offer, zonder vlek of rimpel. Zijn offer is het waardoor we vrije toegang hebben tot de genadetroon.

 

 

Wouter van der Toorn
Media Innovator & Art Director bij Jesus.net. Mijn tijd vul ik met nieuwe media, God, geloof, muziek, films. Over al deze zaken publiceer ik op mijn blog.
0 Comments
God

Jezus, ons offerlam

door Wouter van der Toorn Leestijd: 10 min
0