Wet of Genade

1 min leestijd

'k Heb nooit echt goed begrepen wat nu eigenlijk het verschil was tussen "wet en genade". De bijbel, het nieuwe testament, geeft dit in allerlei soorten bewoordingen aan. Blijkbaar een hot issue. Steeds meer begin ik te beseffen dat het een cruciaal verschil is.

Je kan het op verschillende manieren uitleggen. Voor mij is de belangrijkste de "kijkrichting". De wet laat je naar jezelf kijken, naar wat je zelf presteert. De genade laat je naar Jezus kijken. Zijn sterven aan het kruis voor de verzoening van mensen met de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. De wet laat me weten dat ik niet heilig en rein ben. De genade laat me weten dat ik in Jezus heilig en rein ben geworden. De wet produceert schuldgevoel. De genade maakt me vrij. Omdat Jezus alle schuld heeft gedragen.

2 reacties

 1. Wouter op 25-06-2010 om 17:04

  Zo dan, bijzonder dat je deze plaatst bij een artikel van vijf jaar geleden :D Maar prima hoor, ik denk dat je net het andere artikel heb gelezen op http://creatov.nl/2010/06/wat-is-het-probleem-met-genade
  Als het gaat om een tegenstelling… Nou nee. Jezus zei tenslotte zelf dat Hij niet kwam om de de Wet of de Profeten af te schaffen maar om ze tot vervulling te brengen (Matteüs 5 vers 17). Is dit dan niet de boodschap dat deze door Hem zijn vervuld? Wat niet mogelijk was door de Wet en de Profeten is wel mogelijk geworden door Jezus Christus!

  Het argument dat het bij de uitdrukking van de wet het gaat om de zgn ceremoniële wetten. Ik denk dat Paulus daar in 2 Korintiërs 3 vers 7 – 9 toch wel erg duidelijk over is. Er is geen andere wet op steen verschenen dat de Wet van Mozes.

  Ja, er is een wet. De wet die niet meer buiten staat maar in ons wordt geschreven. Mooi. De vraag is of dit de wet is van Mozes? Ik denk het niet. Dat zou te beperkt zijn. Het is grootser en heeft grootsere doelen! De Geest helpt je niet om de Wet van Mozes te vervullen. De Geest helpt je om Gods doel te leven. Het is een leven in vrijheid. De Wet brengt immers doodsheid. En iedere keer als deze wordt voorgehouden blijft er doodsheid. Lees maar verder in 2 Korintiërs 3.

  Let op, ik zeg niet dat het Nieuwe in tegenstelling is met het Oude. Het Oude is echter vervuld en het nieuwe is gekomen (Hebr 8 vers 13). Tja…

  Ik geloof dat genade je brengt bij Gods scheppingsdoel: om als vrienden met God te leven zonder angst of afwijzing. Zonder terughoudendheid en zonder twijfel. Maar met de wil om lief te hebben. Dat is de weg die geopend is door genade. Hij heeft ons eerst liefgehad. Daarom heb ik Hem lief.

  Even zover… Er is genoeg nog toe te voegen :D 2. Johan op 25-06-2010 om 16:40

  Hoi Wouter

  Ik ben zelf elke keer onder de indruk van genade. Het is de brandstof voor elk mens en inderdaad ten volle zichtbaar geworden in Christus.

  Toch zou ik nuances willen noemen bij je uitspraak “wet OF genade”. Ik denk dat dit een veel voorkomend misverstand is.

  – Als Paulus het geeft over de tegenstelling tussen wet en genade dan betekent “wet” meestal “werken der wet”. Dit zijn die delen uit de Mozaische wet die het volk Israel afzonderen van de volken: besnijdenis, tempel, spijswetten. In de dagen van Paulus waren deze onderdelen extra zwaar “nationalistisch” aangezet. Daarmee vielen ze buiten de intentie van de wet. Veruit de meeste onderdelen van de wet worden door Jezus en Paulus met extra kracht benadrukt. Jezus brengt zelfs het “genadejaar” wat overeenkomt met het jubeljaar.

  – Paulus benadrukt genade boven de wet omdat a) de heidenen ook deel uit maken van de gemeente vanuit genade en niet vanuit de wet en b) dat de wet Israel uiteindelijk Israels zonden liet zien en ze toch ook in ballingschap moesten. Bevrijding kwam uiteindelijk door de komst van de Messias en niet door werken der wet. Toch is ook Paulus niet tegen de wet, maar is het werk van de Geest in overeenstemming met het doel de wet.

  – Het onderscheid wat wij maken tussen wet en genade hebben we te danken aan twee andere grootheden uit de kerkgeschiedenis: Augustinus had het aan de stok met Pelagius die verkondigde dat de mens in staat is tot goede werken en uiteindelijk Gods wil kan doen. Augustinus komt met de erfzonde aan een de noodzaak tot volledige genade (ipv goede werken). Daartoe beriep A. zich op Paulus. Toch is er in Paulus dagen geen sprake van enige vorm van Pelagianisme.
  Luther had het in de Reformatie aan de stok met de RK kerk en haar (vermeende) werkgerechtigheid. Luther staat met zijn Sola Gratia in lijn met Augustinus. Maar ook zijn werkgerechtigheid kwam niet voor in Jezus dagen.

  – Sinds 1977 is er veel bekend geworden over het jodendom van Jezus en Paulus tijd door het baanbrekende onderzoek van E.P. Sanders. Hij heeft de vele joodse bronnen onderzocht naar het “zelf-verstaan” van Israel. En dit is interessant: het joodse volk was overtuigd van haar eigen genade karakter: de wet was niet de weg tot het heil, maar wat voortkwam uit de redding. In wezen brengt Jezus geen nieuw principe, maar is hij de climax van het joodse geloof, niet degene die voor het eerst genade laat zien.

  – Het nieuwe aan Jezus komst is het einde van de ballingschap en de inauguratie van Gods Koninkrijk. Jezus laat ook zien dat Gods genade doorbreekt door lijden en dienstbaarheid met als climax het kruis. Ook dit staat in contrast tot de joodse rebellie tegen de romeinen. Jezus laat zien dat Gods rijk doorbreekt in zwakheid en dienstbaarheid.

  – De wet hoeft dus geen schuldgevoel op te leveren als het maar wordt gezien als instrument vanuit genade. Zo zag israel het ook: we zijn door genade gered (we deden immers niets om uit egypte te komen) en ontvangen de wet ten leven. Psalm 119 is een lange lofzang op de wet. Zelf wordt ik ook erg blij van het bestuderen van de wet en alle parallellen met de leer van Jezus en Paulus.

  Mijn vraag aan jou: denk je toch dat de antithese tussen wet en genade stand houdt? Is er niet meer rijkdom door wet en genade bij elkaar te houden?

  Groeten,

  Johan ter Beek