Heilig Avondmaal – preek 4 september 2005

10 min leestijd

Baptistengemeente Ichthus, Alphen aan den Rijn

Voor jullie staat de heiligste man van Alphen aan den Rijn. Sterker nog, de heiligste man van Nederland…
Dat heb ik niet altijd zo gezegd, maar vandaag wel. Ik heb heel lang geworsteld met het “goed en heilig leven voor God”. Iedere keer weer merkte ik dat het mij niet lukte om me volledig heilig en rein te houden, voor God een vernieuwd leven te leven. Omstandigheden in ons leven gaven ook nog erg het gevoel: “geeft God nog wel om mij, is God wel een goede God?”

Een goede vriend van me heeft me een figuurlijke schop onder mijn achterwerk gegeven. Hij werd boos op mij. Want hoe kan God een slecht God worden. Satan zal er alles aan doen om je dit beeld mee te geven. God als slechte en niet zorgzame God. Terwijl… onze hemelse Vader het allerallerliefste wat Hij had heeft weggegeven. Omdat Hij zoveel van ons houdt.

2 Korinte 5:21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

Jezus werd zonde. Maar hoe werd Hij dat? Werd Hij dat doordat Hij zonde deed? Nee! Hij werd zonde gemaakt. In onze Heer en Redder was geen zonde. Hij was het heilig en smetteloos lam, zoals de Bijbel dat zegt. Hij werd zonde omdat Hij tot zonde werd gemaakt, één met de zonde. Onze zonde. Alles op Hem. Al mijn fouten, mijn schuld, mijn zondige natuur, alle vloek op de zonde. Alles kwam op Hem.
Dezelfde vraag is ook voor ons van toepassing. Hoe worden wij rechtvaardig gemaakt. Door rechtvaardig te doen, dus goed en heilig leven, zonder fouten? Nee, want zo zijn wij geen van allen. Wij hebben allemaal gezondigd. Allemaal, wedergeboren christenen, zondigen nog. Als het van mij afhangt of ik rechtvaardig ben, dan is bij deze de weg afgesloten. Nee! Net zoals Jezus niet zonde werd doordat Hij zondigde worden wij niet rechtvaardig door goed te leven. Wij worden rechtvaardig, omdat wij rechtvaardig worden gemaakt. Het is een gave, een cadeau. En deze gave hangt niet van mijn heilig en toegewijd leven af. En het kan mij niet worden afgenomen door zonde in mijn leven, omdat dat geen enkele bijdrage kan leveren.

DIT IS EEN HEEL BELANGRIJK PUNT!

Het heeft met de kijkrichting van ons te maken. Satan heeft een wapen over. Dat is het wapen van de leugen. Hij wil graag dat we naar onszelf gaan kijken, naar wat wij presteren en hoe goed wij het doen. Satan wil dat we, als we te strijden hebben met de zonde, gaan proberen ons leven weer op orde te maken. Terwijl we juist dan moeten schuilen bij het offer van Jezus voor ons. Het offer van Jezus voor mij.

Vanmorgen wil ik het graag met jullie hebben over een hoofdstuk uit de Bijbel die we een paar keer per maand lezen. Het stuk waar Paulus het heeft over het Avondmaal. 1 Korinte 11. Ik heb hier een ontdekking gedaan. Een hele revolutionaire ontdekking. Wat ik met jullie ga doen is het stuk over het Avondmaal eens goed lezen in de context. Op de manier waarop Paulus het ook schrijft.

Wij zijn gewend dit stuk sacraal voor te dragen. “Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’…”etc.

Laat ik dit stuk eens voorlezen zoals de toonzetting is. Lees zelf maar mee in je Bijbel.

1 Korinte 11:17-34

Je moet je deze situatie goed begrijpen. Het raakt niet zo gemakkelijk onze situatie zoals wij in de gemeente samenkomen. Voor bij ons de situatie kan voorkomen dat we dronken van het Avondmaal vandaan komen moeten we heel wat aan de setting doen.

Blijkbaar was het Heilig Avondmaal zo gewoon dat dit risico erin zat. Jezus heeft opgeroepen om zovaak als we samenkomen Hem te gedenken. En dat deed deze gemeente. Dat is een punt waar we zelf ook van kunnen leren.

Maar dit punt was helemaal scheef gegroeid. Er was misbruik van het Avondmaal. Het liep uit op dronkenschap aan de ene kant, aan de andere kant hadden de armen nog steeds honger. En dat was niet zoals Jezus het had bedoeld!

Is deze gemeente nou helemaal gek geworden! Het is heiligschennis. Begrepen ze dan niet waar dit over gaat? Paulus legt uit dat het niet zomaar iemand was maar dat het Jezus zelf was die deze opdracht heeft gegeven.

Het brood werd gebroken. Als teken van Jezus’ gebroken lichaam. De wijn wordt uitgegoten. Als teken van Jezus bloed dat vloeide.

Zijn Lichaam

Zijn Lichaam werd gebroken zodat wij genezing zouden ontvangen.

Jesaja 53:4-5 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Dit is zeker niet de enige tekst die dit aangeeft.

Romeinen 8:11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

En het stukje uit 1 Korinte 11 geeft dat eigenlijk nog duidelijk aan, maar dat komt straks.

Zijn bloed

Zijn bloed werd uitgegoten vanwege het Nieuwe Verbond. Wat wil dat zeggen?
Oude Verbond :     Gehoorzaamheid = zegen
                           Overtreding = straf / vloek
Nieuwe Verbond :  Alléén door geloof in het volbrachte werk van Jezus worden wij gered

Het Oude Verbond was met Israël gesloten. Maar wij zijn wel onderdeel van het Nieuwe Verbond. Het verbond in Jezus’ bloed. Door genade worden wij gered. Niet uit goede werken, niet door rechtvaardig leven. Wij worden verzoend met God doordat de straf en de vloek zijn weggedaan!

Het gedenken van Jezus’ gebroken lichaam door het breken en eten van het brood is de belijdenis uit Jesaja 53: door zijn striemen ben ik genezen!

Het verkondigen van Jezus’ dood bij het drinken van de wijn is de belijdenis uit 2 Korinte 5:21 “Hij werd zonde gemaakt waardoor ik rechtvaardig ben geworden”

Duidelijk tot zover?

Nu het volgende stukje. Want Paulus heeft het over “jezelf onderzoeken”. Nu ben ik opgegroeid in een kerk waar we een week van voorbereiding kenden. Dat wordt een beetje lastig als je iedere zondag avondmaal viert, maar daar kon dat. In deze week werden we opgeroepen om onszelf te onderzoeken.

 

VRAAG: OP WAT MOETEN WE ONSZELF ONDERZOEKEN?

Veel denken dat we onszelf moeten onderzoeken op zonde en fouten. Of we wel heilig en rein leven. Anders kunnen we niet deelnemen aan het avondmaal want dan zouden we een oordeel over onszelf uitroepen. Ja toch?

Laten we dit stuk een goed lezen: vers 28 en 29

“Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.”

Waar moeten we ons op onderzoeken? OF WE WEL BESEFFEN DAT HET OM HET LICHAAM VAN DE HEER GAAT.

Wanneer hebben we juist het reinigende bloed van Jezus nodig, Zijn bevrijdende werk? Als we met zonde en zwakheden te strijden hebben. Juist dan mogen we de uitnodiging uit laten gaan om te schuilen bij het verlossende werk van Jezus. Als jij nog niet het gevoel hebt dat je kan overwinnen in je leven ondanks dat jij een nieuw leven bent begonnen en Jezus in je leven hebt toegelaten, dan mag ik je in Jezus’ naam vanmorgen uitnodigen om deel te nemen. Het eten van het brood en het drinken van de wijn is juist wat jij nodig hebt! Kijken naar het volbrachte werk van Jezus. En dat preken. Tegen jezelf, je ziel, je gevoel. Je gevoel is niet direct vernieuwd als we Jezus aannemen in ons leven. Onze gevoelens moeten we leren dat onze werkelijkheid anders is geworden.

En wat is de werkelijkheid?

Dat we door Zijn bloed rechtvaardig zijn geworden. Heilig en rein. Niet door mijn daden en goede werken? Nee, alleen vanwege het perfecte en volkomen werk van onze Heer Jezus Christus!

En dat we door de striemen van Jezus genezing hebben ontvangen. Het gaat hier letterlijk om genezing. Niet alleen om geestelijke genezing. Lees maar verder, ik zal niets meer vertellen dan wat de Bijbel zelf aangeeft.

Wat in de gemeente van Korinte het gevolg is van het “niet beseffen dat het om het lichaam van Jezus gaat” is:

Vers 30-31 Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld.

Jezus’ gaf zijn leven helemaal op. Omdat Hij ons zo enorm liefheeft. Wat een enorme Redder hebben we. Hij vond mij belangrijker dan Zichzelf. Hij wilde mij weer in de dichte nabijheid van de Vader brengen. En wilde mij een leven geven in overvloed. En daar hoort dit stukje ook bij.

Rianne en ik kunnen getuigen van Gods genezende kracht in ons gezin. We merken dat God de kinderen aan het genezen is van voedselallergie. Prijs de Heer hiervoor!

Weet je, hier moeten we nog heeeeeeel erg veel van leren. Maar laten we ons niet begrijpen of nog niet begrijpen van Gods plannen voor ons niet belangrijker maken dan Gods werkelijkheid en de dingen die Hij duidelijk maakt. Laten we elkaar niet beoordelen en veroordelen op ons geloof. Als er iets is wat wij hebben geleerd is dat genezing nooit een gevolg is van mijn geloof. Maar alléén van het offer van Jezus onze Heer. Het lijkt dicht bij elkaar te liggen, maar het is twee kanten op kijken.

Het is niet voor niets dat in de kerkhistorie het moment van Avondmaal het moment was om voor de zieken te bidden in de gemeente. We mogen juist dan ons vertrouwen stellen in Gods beloften dat we door Zijn striemen genezen zijn!

En als je te strijden hebt met zonde wil ik je vanmorgen uitnodigen om jezelf uit te spreken. Het zijn niet mijn goede daden die mij geschikt maken voor God en niet mijn zonden die mij ongeschikt maken voor God. Het is Jezus alleen! Jezus offer was voldoende.

Voel Jezus uitnodiging als je Hem niet hebt aanvaard. Ik wil je uitnodigen om je leven aan Hem te geven. Deze morgen. Niet te schromen om je vertrouwen in Jezus offer te stellen

UITNODIGING & GEBED