Waarom Narnia een Must-See film is

6 min leestijd

 

 Afgelopen zondag gesproken in de gemeente. Een korte vergelijk tussen Narnia en het verhaal van Jezus. Want de overeenkomst is wel heel erg opvallend. Een wereld die gevangen zit in het kwaad en bevrijding nodig heeft. Ik merk trouwens wel dat niet iedereen zo blij is met deze film. Verontruste reacties krijg ik in mijn mailbox. Jammer van de energie. Maar, zit vooral je eigen geweten niet in de weg. Lees even verder om eens een frappante overeenkomst te zien tussen Narnia en onze wereld.

De Geschiedenis van Twee Koningen

De prachtige film de Narnia Kronieken, De Leeuw, de Heks en de Kleerkast is een fantastische geschiedenis die spreekt tot de verbeelding van alle kijkers. Gesitueerd in een plaats en tijd buiten ons leven van alledag, is het land Narnia de verblijfplaats van een groot aantal verbazingwekkende figuren.

Als u bij het bekijken van de film het gevoel hebt iets bekends te ontdekken in de verhaallijn, dan is dat geen toeval. De thema's zijn namelijk direct aan de bijbel ontleend. Het gaat om blijvende waarden die allemaal een belangrijke rol spelen: goed en kwaad, opoffering en verlossing, dood en opstanding. De verhaallijn is in werkelijkheid een variant op wat we in de bijbel over het leven van Jezus lezen in de evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes).
In de film speelt Aslan, de machtige leeuwenkoning, de rol van Jezus, de machtige Leeuw van Juda.

Als u naar de film kijkt probeer dan eens een vergelijking te treffen tussen Aslan, "de Koning, en Heer van het gehele woud" en Jezus Christus, "de Koning der koningen en de Heer der heren"…speciaal wat zijn grootste opdracht betreft.

De prijs die Hij moest betalen.
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Matteüs 16:21

De reden waarom die prijs betaald moest worden.
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; het loon van de zonde is de dood. Romeinen 3:23; 6:23

Zijn geschiktheid.
Christus die geen enkele zonde beging. 1 Petrus 2:22

Zijn gevoelens.
Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ Matteüs 26:37,38

De menigte die hem gevangen nam.
Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Johannes 18:3

De reactie van zijn vijanden op zijn verschijning.
Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Johannes 18:5,6

Het vastbinden.
De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Johannes 18:12

Zijn macht.
Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Matteüs 26:53

Zijn antwoord aan zijn beschuldigers.
Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Marcus 15:5

Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 1 Petrus 2:23

Hoe hij behandeld werd.
De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Matteüs 27:27-30

Zijn dood.
Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Matteüs 27:31

Het resultaat.
Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. Lucas 23 :45b

Zijn vrienden.
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Johannes 20:1,2

Zijn verschijning.
‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan…Johannes 20:13b,14a

Het resultaat.
Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 1 Petrus 3:18

We weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Romeinen 6:9

SAMENVATTING:
Het hoofdthema van de film is hetzelfde als dat van de bijbel: God houdt van u. Maar door uw zonde is Hij van u gescheiden (Hij is volmaakt…u bent dat niet). Het loon van de zonde is de dood (voor eeuwig van God gescheiden zijn), maar Christus in voor u gestorven om die schuld teniet te doen. Als iemand in Christus geloofd en alleen op zijn offer vertrouwd om gered te worden, dan ontvangt hij per direct alles wat zijn dood en opstanding heeft bewerkt: vergeving van zonde en een nieuw leven met God dat eeuwig is.

Als u ervoor wilt kiezen om Jezus uw vertrouwen te schenken, dan kunt u hem dat door een gebed te kennen geven. U zou bijvoorbeeld kunnen bidden:

Lieve Koning Jezus,
Ik weet dat ik een zondaar ben en ver moet blijven van uw heilige nabijheid. Wilt U mijn zonden alstublieft vergeven. Ik geloof dat U Gods Zoon bent en dat U uit vrije wil stierf aan een kruis en weer uit de dood opstond om voor mij vergeving en eeuwig leven te bewerken. Amen.

Meer weten? Kijk op www.ikzoekgod.nl.  

Bron: www.thelife.nl