Jezus en Caesar

2 min leestijd

Julius Caesar

Op de achtergrond van het Nieuwe Testament speelt een voor ons redelijk onbekend fenomeen die wel van belang is om (met name) het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen. De centrale boodschap die Jezus bracht ging over “Gods Koninkrijk”. Voor de mensen die naar Jezus luisterden of naar de apostelen moeten het bekende beelden zijn geweest toen ze luisterden. Wat dacht je van “zoon van God”. Dat was namelijk de titel die een Romeinse keizer kreeg direct na zijn overlijden. De uitdrukking “goed nieuws” (euangelion) werd gebruikt als een nieuwe Caesar de troon beklom. De stad Rome speelde trouwens ook een belangrijke, nagenoeg goddelijke rol. De stad, eigenlijk in zichzelf een god, gaf aan zijn knechten allerlei zegeningen: gerechtigheid, vrijheid, vrede, verlossing…

Het moet voor de mensen duidelijk zijn geweest dat het koninkrijk van God dat door Jezus werd aangekondigd regelrecht tegen het bestaande aardse koninkrijk van de Caesar stond. Wat dacht je van de uitspraak van Jezus toen Hij in de hemel werd opgenomen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde” (Matteus 28:18) en de opdracht is om iedereen volgeling van Jezus te maken.

De gelovigen zijn de vertegenwoordigers van het nieuwe  Koninkrijk. “Wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.” (Filippenzen 3:20). Het is goed om te snappen wat het betekende voor deze tijd. Het lijkt op het stichten van nieuwe koloniën zoals de Romeinen dat deden. Steeds weer nieuwe plekken moesten onderdeel uitmaken van het Romeinse rijk. Dat werd trouwens veel gedaan door ex-legionairs, soldaten die met de vut waren. Als er problemen waren, dan kwam de Caesar je niet weghalen uit je kolonie, maar dan kwam de sterke arm om je bij te staan om de vijanden uit te schakelen. Zo begrijp ik een beetje meer van deze tekst. Het doel van de gelovigen is niet om maar naar hun “Rome“, oftewel “de hemel” te gaan, maar om deze wereld onderdeel te maken van Gods Koninkrijk. Daarbij staat onze redder, Jezus Christus, ons bij.

‘k Heb nog even wat om verder over na te denken…