melchizedek blesses abraham

Wie was Melchisedek

7 min leestijd

In de serie over Abraham is dit de tweede studie. Een studie over Melchisedek. Hij wordt drie keer genoemd in de Bijbel. Het is een bijzondere figuur en doet een beetje mythisch aan. Toch wordt deze mythische figuur op twee sleutel momenten aangehaald. En in welke context komt deze man naar voren? De eerste keer dat er een overwinning is gehaald in een oorlog!! Het is maar dat je het weet. Hier een korte samenvatting van een studie die ik laatst gaf. Sorry, het is wat steno en kan nooit een weergave zijn van de studie zoals deze is gelopen.

De ontmoeting van Abraham en Melchizedek (Peter Paul Rubens)

De koning-priester

In Genesis 14:17-23 lees je dat Abram een ontmoeting had met Melchisedek. Zijn naam betekent: koning van gerechtigheid of mijn koning is rechtvaardigheid. Hij is een koning-priester. Koning van Salem (komt van Shalom, vrede. Zou het latere Jeruzalem zijn), priester van de Allerhoogste God. We duiken met het verhaal van Melchisedek een bijzondere tijd binnen. Over deze Melchisedek wordt slechts één keer iets verteld. Het is het verhaal wat we net hebben gelezen. Abram komt deze bijzondere koningpriester tegen na een strijd tegen Kedorlaomer, een vijandige koning van een van de streken in de Jordaanvlakte. Abram was in staat om met zijn knechtenlegertje vijf koningen te verslaan en zijn neef Lot te bevrijden, samen met de inwoners van Sodom. Na deze overwinning keert Abram terug. Hij wordt tegemoet gekomen door twee koningen. De ene is de koning van Sodom (symbool voor het kwaad), de ander is de koning van Salem (vrede). Een grotere tegenstelling kan je niet hebben zou ik zeggen.

Wat deed Melchisedek

Er staan maar weinig dingen over deze Melchisedek beschreven. Er zijn twee dingen die hij deed:

  1. Brood en wijn brengen
  2. Zegenen

Brood en wijn : Op zich zit er in de eerste laag geen bijzondere betekenis hierin. Het was gewoon eten. Toch kan je, als je de betekenis van Melchisedek verder ziet, het niet helemaal negeren.  Zeker als je bedenkt dat deze Melchisedek een type van Jezus is (lees maar in Hebreeën 7) Het is de eerste keer dat brood en wijn samen worden genoemd. Ik denk dan aan brood en wijn van het Avondmaal. De koning van rechtvaardigheid, de koning van vrede, komt met brood en wijn. Zoals Jezus het brood brak en de wijn deelde als teken van Zijn verbroken lichaam en zijn uitgestorte bloed. Zoals Hij zelf zei tegen zijn leerlingen tijdens hun laatste Pesachmaal: “Neem, eet, dit is mijn lichaam… Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Matteus 26:26-28).

Zegenen : Deze Melchisedek komt met de zegen. Dat is de orde van Melchisedek. Altijd zegen, nooit de vloek! Deze priester van de Allerhoogste God zegent. Hij is de enige hogepriester die alleen komt met de zegen. Alle hogepriesters van het oude verbond van Israël, het verbond van de wet, kwamen met zegen en vloek. Zoals Jezus kwam om te zegenen, met het Goede Nieuws, niet met de vloek. Een van de mooiste voorbeelden hiervan is als Jezus de boekrollen opent in zijn geboorteplaats Nazaret (staat in Lukas 4:16-20). Hij opent de rol bij jesaja 61… En Jezus stopt, half in de regel. Jezus kwam niet om de dag van wraak aan te kondigen. Hij kwam om het genadejaar uit te roepen. Jezus kwam om te zegenen, Hij kwam met Goed Nieuws!

 melchizedek blesses abraham

Melchisedek en Jezus

Jezus is geworden als Melchisedek, de Koningpriester, koning van vrede, koning van rechtvaardigheid of gerechtigheid. Hij heeft geen begin, Hij heeft geen einde. Hij lijkt op de Zoon van God (maar gelijk geworden aan de zoon van God, blijft hij priester voor immer. (Naardense Bijbelvertaling)).

Ik denk zelf dat Abram Jezus zelf is tegen gekomen. Net zoals Hij de engel van God ontmoette voor Sodom en Gomorra werden verwoest. Of zoals Jakob streed met God Zelf. Of zoals Jozua, vlak voor hij het volk Israël moest binnenleiden in het land Kanaän, waar de aanvoerder van het leger van de Heer verscheen als krijger. In deze tijden kwam God niet door de Bijbel, die was er nog niet. God kwam door visioenen, door dromen, door een stem uit de hemel en Hij wandelde rond als een mens.

Tienden

Abram gaf aan Melchisedek de tienden. Niet omdat er een wet was, maar omdat deze Melchisedek kwam boord en wijn, kwam met de zegen van de Allerhoogste, Hij was koningpriester van gerechtigheid. Wat ik zojuist zei, pas als je weet te ontvangen wordt je een goede gever. Niet andersom. Niet omdat jij zoveel geeft in geld, of tijd of aandacht gaat God je zegenen. Nee, als jij leert ontvangen van Gods zegen wordt je een echte gever.

Let eens op. Het Oude Verbond, het verbond van de wet, van Aäron, was het verbond dat van je vraagt, vraagt, vraagt. Jezus is niet de priester in deze orde. Hij is priester van het verbond waarin Hij alleen geeft, geeft, geeft en wij zitten in de positie om te ontvangen!

Ik geloof dat ook wij geroepen zijn om de tienden voor God opzij te zetten. Maar niet omdat we moeten geven, geven, geven. God kijkt naar je hart. Ik geloof dat het een uitting is van iets diep van binnen. De tienden die Abraham gaf aan Melchisedek was niet omdat er een wet voor was, maar uit eerbied en respect voor de priester van de Allerhoogste God.

Onze tienden zijn een getuigenis dat God groot is. Onze tienden zijn een teken van respect naar onze God en Vader in de hemel, Hem komt alle eer en glorie toe. Geen tienden omdat de wet dat zegt. Nee, tienden, zoals Abram ze gaf aam Melchisedek. Hij gaf ze aan Melchisedek tien procent van wat hij had veroverd. Zo mag ook jij tien procent geven van de dingen die God ons geeft. Als getuigenis van onze dankbaarheid, van Gods grootheid.

VRAAG: Hoe streef jij naar rijkdom, naar zekerheden? Laat God het werk doen, laat Hem je rijk maken, zoals Hij Abram rijk maakte. Dát is Gods bedoeling, leven onder Gods zegen!

Jezus, priester in eeuwigheid → volkomen redding

Jezus is priester tot in eeuwigheid. Nu kennen wij niet echt zo goed de priester, dat zit niet in onze cultuur. Maar je kan je er van alles bij voorstellen. De priester is de schakel tussen God en ons.
Job verlangde naar een voorspraak bij God, een pleitbezorger. Job had er geen.

Job 16: 19-21 Maar nog heb ik in de hemel mijn getuige, nog heb ik daar mijn pleitbezorger. Zijn mijn vrienden soms mijn voorspraak? Nee, in tranen zien mijn ogen op naar God. Laat hij oordelen tussen mens en God, zoals tussen een mens en zijn gelijke.

Wij hebben wél een pleitbezorger, iemand die in onze plaats gaat staan. Zijn naam is Jezus! Wij komen niet zomaar bij de Allerhoogste. Wij hebben iemand die ons is voorgegaan, het Allerheiligste in, de plek waar God is. Zijn naam is Jezus!

Jezus staat garant voor het betere verbond (Hebreeën 7:22). Het is het verbond van vrede door het bloed van Jezus Christus. En onze hogepriester Jezus is priester voor altijd en eeuwig. Hij kan voor altijd en eeuwig voor ons pleiten. En zo kan Hij ons volkomen redden. Deze hogepriester hebben we nodig! Zonder Hem komen we er niet.

Gods zekerheid

Wat ik leer uit dit stukje Bijbel is dat Jezus priester is voor altijd en eeuwig. Dat dát de reden is van onze redding omdat Jezus onophoudelijk voor ons pleit. Het feit dat Jezus voor altijd en eeuwig priester is, betekent dat ik voor altijd veilig ben in Hem.

Mijn redding ligt niet in mij. Het ligt niet in mijn trouw. Het ligt niet in mijn toewijding. Het ligt niet aan mijn zuiver leven… Mijn redding ligt in een hogepriester die heilig, schuldloos en zuiver is. Hij was alles. Hij heeft de oude afspraak, het eerste verbond, volbracht. Hij heeft de wet tot op de laatste punt volbracht.

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -