Gethsemane

Jezus in alle boeken van de Bijbel

9 min leestijd

De Bijbel is niet zomaar een boek. Dit toch wel bijzondere werd geschreven door tientallen schrijvers over een periode van meer dan vijftienhonderd jaren. Wie is nu de hoofdpersoon van dat boek? Je zou kunnen zeggen dat alles uiteindelijk samenkomt in Jezus.

De vraag is natuurlijk hoe je Jezus kunt ontdekken in bijvoorbeeld al de oude boeken uit de Bijbel. Hieronder in een lange lijst een overzicht van alle boeken van de Bijbel. Met daarbij de verwijzingen naar Jezus (die komen zou, vanuit het perspectief van het Oude Testament) en de namen die aan Hem worden gegeven in het Nieuwe Testament.

Oude Testament

Genesis: Zaad van de vrouw

 • De Messias zou worden geboren uit het zaad van een vrouw (Gen 3:15; Luk 1:34-35)
 • De Messias zou een nakomeling zijn van de aartsvaders (Abraham, Izaak, Jakob, Gen 12:3; 17:19; 28:14, Luk 3:23-24)
 • De Messias zou koning worden uit de stam van Juda (Gen 49:10; Joh 1:49)
 • Hogepriester als Melchisedek (Gen 14:18)
 • Izaak is type van Jezus als de Zoon die geofferd wordt (Gen 22)
 • Jozef is type van Jezus als de afgewezen broer (Gen 37)

Exodus: Het paaslam

 • Mozes is type van Jezus als de bevrijder
 • Het paaslam (Ex 12, Joh 1:29, 36)
 • Manna vanuit de hemel (Ex 16, Joh 6)
 • Geslagen rots bij Horeb (Ex 17; 1 Kor 10:4)
 • De Tabernakel (brandoffer altaar, kandelaar, tafel met toonbrood, verbonds-ark, etc.) (Ex 25-30)

Leviticus: De hogepriester

 • De offers en rituelen staan symbool voor Jezus (Lev 1-7)
 • In de Joodse feesten (Paasmaal, grote verzoendag, Lev 16 & 23)
 • In de zondebok (Lev 16:7-9)
 • In de persoon en taken van de hogepriester (Lev 16)

Numeri: De wolk en het vuur

 • De Messias zal een Koning zijn (Num 24:17)
 • De bronzen slang is symbool voor Jezus (Num 21:8-9)
 • Water uit de rots (Num 20)

Deuteronomium: De profeet als Mozes

 • De Messias zal een profeet zijn (Deut 18:15-19; Joh 6:14)
 • De Messias zal worden aanbeden door engelen (Deut 32:43; Luk 2:13-14)
 • De vrijplaatsen zijn een type van Jezus (Deut 4:41)

Jozua: De officier van onze bevrijding

 • Jozua is een type van Jezus in zijn leiderschap en innemen van het beloofde land
 • In de aanvoerder van het leger van de God (Joz 5:13-15)

Rechters: De Rechter

 • De rechters zijn een type van Jezus (Hij is degene die recht zal spreken over leven en dood)

Ruth: De Losser

 • De Messias zal een nakomeling zijn van Boas en Ruth (Ruth 4:12-17)
 • Boas is een type van Jezus als losser (Ruth 2:1)

1 & 2 Samuël: De profeet van de Heer

 • De Messias wordt door God verheven met kracht (1 Sam 2:10; Matt 28:18)
 • De Messias zal een nakomeling zijn van David (2 Sam 7:12-16; Matt 1:1)
 • De Messias zal de “Rots” zijn (2 Sam 23;2-3; 1 Kor 10:4)
 • David is een type van Jezus als de Koning in ballingschap (1 Sam 22)
 • Jonatan is een type van Jezus als de betrouwbare vriend (1 Sam 18:1-4)

1 & 2 Koningen: De Koning die regeert

 • Salomo is een type van Jezus als koning die vrede brengt (duizend jarig vrederijk)
 • In het leven en de wonderen van de profeet Elisa (vermenigvuldiging brood 2 Kon 4:42; melaatse wordt genezen (2 Kon 5)

1 & 2 Kronieken: De Koning die vrede brengt

 • De Messias zal uit de stam van Juda komen (1 Kron 5:2, Luk 3:23-32)
 • De tempel van Salomo is een type van Jezus
 • In de wijsheid van Salomo (2 Kron 9:22)

Ezra: De betrouwbare schrijver

 • Zerubbabel is een type van Jezus als degene die het heiligdom van God herbouwt (Ezra 4)

Nehemia: De herbouwer van de muren van Jeruzalem

 • Nehemia is een type van Jezus als degene die de muren van Jeruzalem herstelde (en daarmee de veiligheid en waardigheid teruggaf)

Esther: Mordechai

 • Mordechai is een type van Jezus

Job: De dageraad wordt door God gegeven

 • Job is een type van Jezus in zijn verzoeking en lijden en de uiteindelijke zegen die volgde

Psalmen: De Heer is mijn Herder

 • De Messias zal opstaan uit de dood (Psalm 16:8-10; Hand. 13:30-37)
 • De Messias zal worden veracht en gekruisigd )Psalm 22:6-8, 14; Lukas 23:21-13; Matt 27:35)
 • De Messias zal worden gehaar zonder reden (Psalm 69:4; Lukas 23:13-22)
 • De Messias zal Heer zijn en zitten aan Gods rechterhand (Psalm 110:1,5; 1 Petr 3:21-22)
 • De Messias zal zijn als Melchisedek (Psalm 110:4; Hebr 6:17-20)
 • De Messias zal de steen zijn die wordt weggeworpen (Psalm 118:22; Matt 21:42-43)
 • Messiaanse Psalmen zijn: Psalm 2, 8, 16, 22, 45, 69, 89, 109, 110, 118)

Spreuken & Prediker: De Wijsheid van God

 • De Messias zal de eeuwige zijn (Spreuken 8:22-23; Joh 17:5)
 • De Messias zal de Zoon van God zijn (Spreuken 30:4; Matt 3:16-17)
 • De Wijsheid van God is een type van Jezus

Hooglied: De Geliefde en de Bruidegom

 • De Bruidegom is een type van Jezus in zijn gepassioneerde liefde voor en huwelijk met de bruid

Jesaja: De lijdende knecht

 • De Messias zal worden geboren uit een maagd (Jes 7:14; Luk 1:34-35)
 • De Messias zal Immanuël zijn “God met ons” (Jes 7:14; Matt 1:21-23)
 • De Messias zal God en mens zijn (Jes 9:6; Joh 10:30)
 • De Messias draagt Gods Geest (Jes 11:1-2; Mat 3:16-17)
 • De Messias zal de blinden, lammen en doven genezen (Jes 35:5-6; Mark 10:51-21)
 • De Messias zal het licht zijn voor de heidenen (Jes 42:6; Joh 8:12)
 • De Messias zal worden afgewezen door zijn eigen volk (Jes 49:7; Joh 10:20; Matt 27:23)
 • De Messias zal worden geslagen (Jes 50:6; Matt 26:67; 27:26)
 • De Messias zal sterven als betaling voor de zonde (Jes 53:10; Joh 18:11)
 • De Messias zal herrijzen uit de dood en eeuwig leven (Jes 53:10; Mark 16:16)

Jeremia & Klaagliederen: De huilende profeet

 • De Messias zal God zijn (Jer 23:6; Joh 13:13)
 • De Messias zal de rechtmatige telg zijn (Jer 23:5)
 • De Messias zal onze gerechtigheid zijn (Jer 23:6; 1 Kor 1:30)

Ezechiël: De Mensenzoon

 • De Messias zal een nakomeling van David zijn (Eze 34:23-24; Matt 1:1)

Daniël: De Mensenzoon die komt op de wolken van de hemel

 • De Messias zal een mensen zoon zijn die eeuwig Koningschap zal worden gegeven (Dan 7:13-14; Luk 1:31-34)
 • De Messias zal 483 jaar komen na de aankondiging van de herbouw van Jeruzalem (Dan 9:25; Joh 12:12-23)
 • De Messias zal worden gedood (Dan 9:26; Mat 27:35)
 • Hij wordt geopenbaard als de steen die alle koninkrijken van de wereld zal omverwerpen (Dan 2:34,44)
 • Je vind Jezus terug als de vierde man in het vuur, iemand “als een godenzoon” (Dan 3:25)

Hosea: De bruidegom

 • Hosea is een type van Jezus in zijn trouw naar zijn vreemdgaande vrouw (Hosea 3)

Joël: Hij doopt met de Heilige Geest

 • De Messias zal redding brengen aan de mensheid (Joel 2:32; Rom 10:12-13)
 • De Messias zal de mensen dopen met de Heilige Geest (Joel 2:28-32)

Amos: Hij draagt de lasten

 • God zal de dag verduisteren als de Messias zal sterven (Amos 8:9; Matt 27:45-46)

Obadja: Machtige Redder

Jona: De vergevende God

 • Jona is een type van Jezus door drie dagen en drie nachten in de buik van de vis te zijn (Jona 1:17; Mat 12:40)

Micha: De boodschapper

 • De Messias zal geboren worden in Bethlehem (Micha 5:2; Mat 2:1-2)
 • De Messias zal de Eeuwige zijn (Micha 5:2; Openb 1-8)

Nahum: De boodschapper van Gods oordeel

Habakuk: De grote Evangelist, gebed om opwekking

 • De Messias zal komen uit Teman bij zijn terugkomst in glorie (Habakuk 3:3)
 • Habakuk is een type van Jezus met zijn pleiten en bidden voor zijn volk

Zefanja: Hersteld wat overgebleven is

Haggaï: Reinigende fontein

 • De Messias zal de tweede tempel bezoeken (Hag 2:6-9, Luk 2:27-32)

Zacharia: De doorstoken Zoon

 • De Messias zal Priester en Koning zijn (Zach 6:12-13; Hebr 8:1)
 • De Messias zal Jeruzalem binnenrijden op een ezel (Zach 9:9)
 • De Messias worden verraden voor 30 zilverstukken (Zach 11:12-13; Joh 12:45)
 • De Messias zal worden doorstoken (Zach 12:10; Joh 19:34-37)

Maleachi: Zoon van gerechtigheid

 • De Messias zal in de tempel verschijnen (Mal 3:1; Mark 11:15-16)
 • De voorloper van de Messias zal komen met de geest van Elia (Mal 3:24; Mat 3:1-2)

Nieuwe Testament

Matteüs: De Messias

 • De Zoon van David (Mat 1:1)
 • De Koning van de Joden (Mat 2:2)
 • De Zoon van God (Mat 2:15)
 • De Bruidegom (Mat 9:15)

Markus: De Wonderdoener

 • De Heilige van God (Mark 1:24)
 • De Knecht van God (Mark 10:45)
 • De Koning van Israël (Mark 15:32)

Lukas: De Mensenzoon

 • Hoorn des heils (Luk 1:69)
 • Troost van Israël (Luk 2:25)

Johannes: De Zoon van God

 • De Enige Zoon van God (Joh 1:14, 18)
 • Lam van God (Joh 1:29, 36)
 • Brood dat leven geeft (Joh 6:35)
 • Licht van de wereld (Joh 8:1)
 • IK BEN (Joh 8:58)
 • De deur voor de schapen (Joh 10:7,9)
 • De Goede Herder (Joh 10:11)
 • De Opstanding en het Leven (Joh 11:25)
 • De Weg, de Waarheid, het Leven (Joh 14:6)
 • De ware Wijnstok (Joh 15:1)

Handelingen: De opgevaren Heer

 • De Prins van het leven (Hand 3:15)
 • De rechter over levenden en doden (Hand 10:42)
 • De Rechtvaardige (Hand 7:52)
 • De Hoop van Israël (Hand 28:20)

Romeinen: Verklaart mensen rechtvaardig

 • De Rots waaraan men zich stoot (Rom 9:33)
 • De Bevrijder (Rom 11:26)
 • De Heer van levenden en doden (Rom 14:9)
 • De Telg van Isaï (Rom 15:12)

1 & 2 Korintiërs: De Laatste Adam

 • De eersteling (eerste vrucht) (1 Kor 15:23)
 • De Laatste Adam (1 Kor 15:45)

Galaten: Hij die ons bevrijdt

 • De Heer Jezus Christus (Gal 1:3)

Efeziërs: De Christus vol rijkdom

 • De Heer van alles (Efe 1:22)
 • De Hoeksteen (Efe 2:20)

Filippenzen: De God die geeft wat je nodig hebt

 • Naam boven alle naam (Fil 2:9)

Kolossenzen: De goddelijke volheid

 • Beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)
 • Hoofd van het Lichaam (Kol 1:18)
 • Het Begin (Kol 1:18)
 • Eerstgeborene van de doden (Kol 1:18)
 • Hoop op goddelijke luister (Kol 1:27)

1 & 2 Tessalonicenzen: De komende Koning

 • Heer van de vrede (2 Tess 3:16)

1 & 2 Timoteüs: Bemiddelaar tussen God en mens

 • Koning der eeuwen (1 Tim 1:17)
 • Bemiddelaar (1 Tim 2:5)

Titus: Gezegende Hoop

 • Geluk waarop we hopen (Titus 2:13)
 • De Grote God en Redder (Titus 2:13)

Filemon: De Vriend, dichterbij dan een broer

 • De Heer Jezus Christus (Filemon 3)

Hebreeën: Bloed dat mijn zonden wegwast

 • Enige erfgenaam van alles (Hebr 1:2)
 • Betrouwbare Hogepriester (Hebr 2:17)
 • Grondlegger en voltooier van ons geloof (Hebr 12:2)

Jakobus: De Grote Arts

 • Glorierijke Heer (Jak 2:1)
 • De Rechter die voor de deur staat (Jak 5:9)

1 & 2 Petrus: De hoogste Herder

 • Herder De Levende Steen (1 Petr 2:4)
 • De hoogste Herder (1 Petr 5:4)

1 & 2 & 3 Johannes: Eeuwige Liefde

 • Het Eeuwige Leven (1 Joh 1:2)
 • De Rechtvaardige (1 Joh 2:1)

Judas: God onze Redder

 • De enige wijze God onze Redder (Jud 25)

Openbaring: Hoogste Heer en Koning

 • De Alpha en Omega, de Eerste en de Laatste (Openb 1:17; 22:13)
 • De Leeuw uit de stam van Juda (Openb 5:5)
 • Woord van God (Openb 19:13)
 • Hoogste Heer en Koning (Openb 19:16)
 • Stralende Morgenster (Openb 22:16)

Waardeer je dit artikel? Overweeg een kleine donatie. Voor een volgend kopje koffie tijdens het schrijven bijvoorbeeld.

PS: zie je een schrijfvoutje? Mail me ff!

Bedrag € -

[yarpp]

4 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul
Paul
15 jaren geleden

Dank je dat je me uit de spamback gered hebt. Ik voelde me daar totaal niet gelukkig tussen de aanbiedingen van kansspelen en blauwe pilletjes voor mannen van middelbare leeftijd (ik word maar niet concreter, anders lig ik straks opnieuw tussen de onverkwikkelijke spam). Als je er iets mee gaat doen (niet met de spam, maar met het idee voor een boekje) – denk dan aan mij. Ik laat de redactie ook ff meedenken. http://www.arkmedia.nl… Lees verder »

Paul
Paul
15 jaren geleden

Een mooi overzicht! Zit daar geen mooi boekje in? (Of komt het al uit een boekje?